XXII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu B...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie u...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych i w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie zwolnień w podatku od...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

13.Pytania i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady...)

16.Zamknięcie obrad.