XVII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-06-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gródek w 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek wotum zaufania.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

5.Przedstawienie: a) sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2019 r. i informacją o stanie mienia Gminy Gródek, b) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

7.Przedstawienie: a) stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, b) uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Gródek wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek absolutorium.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji sezonowych połączeń kolejowych na trasie Białystok – Waliły.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ods...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

13.Pytania i wnioski radnych.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Przyjęcie protokołu obrad XVI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XVI Sesji Rady...)

16.Zamknięcie obrad.