XVI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-05-20, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest"za" dodaniem do porządku obrad...)Głosowanie (Kto jest"za" dodaniem do porządku obrad...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gródek za 2019 rok.

5.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku za 2019 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zwolnienia Dyrektora S...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wykazu kąpi...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kat...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia do reali...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Głosowanie (uchwała w sprawie zwolnienia od podatku...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XV/147/20 Rady Gminy Gródek z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (uchwała w sprawie sprostowania oczywiste...)

17.Pytania i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Przyjęcie protokołu obrad XV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XV Sesji Rady...)

20.Zamknięcie obrad.