XV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2020-03-31, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

5.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z postępu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016 – 2020.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 2020 – 2024.

Głosowanie (uchwała w sprawie wieloletniego programu...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie programu opieki nad zw...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Głosowanie (uchwała w sprawie postanowienia o odbier...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki lub worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia/ nie wyrażen...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

21.Pytania i wnioski radnych.

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Przyjęcie protokołu obrad XIV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XIV Sesji Rady...)

24.Zamknięcie obrad.