XII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-11-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości do zasobu Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęci...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu B...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie Programu Współpracy Gm...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia szczegółowy...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gródek na lata 2019-2032.

Głosowanie (uchwała w sprawie Programu usuwania wyro...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (uchwała w sprawie szczegółowego sposobu...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie opłaty targowej na ter...)

18.Omówienie założeń do budżetu Gminy Gródek na 2020 r.

19.Zapytania i wnioski radnych.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Przyjęcie protokołu obrad XI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XI Sesji Rady...)

22.Zamknięcie obrad.