X Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-09-19, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Opinia Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników w sprawie zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 – 2023.

Głosowanie (uchwała w sprawie powołania Komisji Skru...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 – 2023 dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia regulaminu g...)

7.Przeprowadzenie głosowania tajnego oraz ustalenie wyników wyborów ławników dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyboru ławników na kad...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2020 - 2023 dla Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia regulaminu g...)

10.Przeprowadzenie głosowania tajnego oraz ustalenie wyników wyborów ławników dla Sądu Rejonowego w Białymstoku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023 dla Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyboru ławnika na kade...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek.

Głosowanie (uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie u...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zam...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Głosowanie (uchwała w sprawie pozbawienia statusu po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska.

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia do reali...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic: Wąskiej, Spółdzielczej i Ogrodowej w Gródku” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia do reali...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach-Stacji” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia do reali...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2036.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

20.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

21.Sprawozdanie Komunalnego Zakładu Budżetowego z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

22.Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy.

23.Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Gródek w 2019 r.

24.Zapytania i wnioski radnych.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Przyjęcie protokołu obrad IX Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad IX Sesji Rady...)

27.Zamknięcie obrad.