VIII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-06-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gródek w 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi wot...)

5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r. i informacją o stanie mienia Gminy Gródek. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

6.Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek w sprawie wykonania budżetu Gminy Gródek za 2018 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia absolutoriu...)

7.Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gródek do lokalnej organizacji turystycznej "Puszcza Knyszyńska Lokalna Organizacja Turystyczna".

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Gr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji weekendowego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Waliły.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2036.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

Głosowanie (uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie za...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie zamiany nieruchomości.)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zwolnienia Dyrektora S...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.

Głosowanie (uchwała w sprawie powołania Zespołu Opin...)

17.Zapytania i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Przyjęcie protokołu obrad VII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad VII Sesji Rady...)

20.Zamknięcie obrad.