VII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-04-25, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.

6.Sprawozdanie z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku za 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bo...)

15.Zapytania i wnioski radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Przyjęcie protokołu obrad V i VI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad VI Sesji Rady...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad V Sesji Rady G...)

18.Zamknięcie obrad.