V Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2019-03-15, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

5.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gródek.

6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r.

7.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za okres 2017-2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rap...)

9.Podjęcie uchwały w spawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie programu opiek...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ką...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Gródek na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinan...)

17.Zapytania i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady...)

20.Zamknięcie obrad.