III Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad III sesji rady...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Gródek na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy R...)

14.Wypracowanie stanowiska w sprawie pomnika upamiętniającego „poległych w latach 1941-1944 z rąk hitlerowskich oprawców około 60 bojowników w walce o wolność i demokrację” w świetle ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U z 2018 r. poz. 1103).

Głosowanie (Kto jest za skierowaniem sprawy do Wójta...)

15.Zapytania i wnioski radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady...)

18.Zamknięcie obrad.