XXXIX Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2022-09-20, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie punktu 3 porządku obrad)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminne Centrum Kultury w Gródku planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

5.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gródku planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

6.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 r.

7.Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć´ pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedo´w, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia tygodnioweg...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ods...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Głosowanie (uchwała w sprawie pozbawienia statusu po...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

14.Pytania i wnioski radnych.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji R...)

17.Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji...)

18.Zamknięcie obrad.