XXXVII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2022-06-24, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gródek w 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek wotum zaufania.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2021 r. i informacją o stanie mienia Gminy Gródek oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Gródek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

6.Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek w sprawie wykonania budżetu Gminy Gródek za 2021 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gródek wniosku o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek absolutorium za 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ud...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwiększenia pomocy fin...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Sołectwu Dzierniakowo części mienia należącego do gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania Sołectwu D...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia górnych staw...)

14.Rozpatrzenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.

15.Pytania i wnioski radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Ra...)

18.Zamknięcie obrad.