XXXVI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2022-04-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu...)Głosowanie (Propozycja Radnego o wykreślenie pkt 2 z...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia górnych staw...)Głosowanie (Głosowanie z wniosku Radnego na temat op...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z obowiązków realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zwolnienia Dyrektora S...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

8.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gmi...)

10.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w roku 2021.

11.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gródek za 2021r.

12.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego przez Gminne Centrum Kultury oraz informacji o działalności tej instytucji w roku 2021.

13.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną w Gródku oraz informacji o działalności tej instytucji w roku 2021.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

16.Pytania i wnioski radnych.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Przyjęcie protokołu obrad XXXV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXV Sesji Rad...)

19.Zamknięcie obrad.