XXXV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2022-03-25, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia programu opi...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpi...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Gminnego Programu Prof...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spawi...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udz...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia/nie wyrażeni...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gródek do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Głosowanie (Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gmi...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznania lub wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie upoważnienia do załatw...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Gródek.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia programu osł...)

16.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w 2021 r. Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gródek na lata 2020-2022.

17.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w 2021 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

18.Pytania i wnioski radnych.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Przyjęcie protokołu obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXIV Sesji Ra...)

21.Zamknięcie obrad.