XXXIV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2022-01-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminn...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia dotacji cel...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania do zaopini...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gródek na lata 2021 - 2036".

Głosowanie (uchwała w sprawie uchwalenia "Założeń do...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek dotac...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Gródku.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia regulaminu t...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

14.Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek z działalności w 2021 r.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

16.Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek z działalności w 2021 r.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

18.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek z działalności w 2021 r.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

20.Ocena stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy Gródek w związku z pandemią COVID-19.

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia wysokości ek...)

22.Pytania i wnioski radnych.

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji R...)

25.Zamknięcie obrad.