XXXII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-11-30, godz. 13:30

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian Regulaminu utrzy...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (uchwała w sprawie pokrycia części kosztó...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sp...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi na terenie Gminy Gródek w zakresie ich zimowego utrzymania w 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu B...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie Programu Współpracy Gm...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych i sołtysów.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia wysokości i...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie opłaty targowej na ter...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wysokości r...)

20.Pytania i wnioski radnych.

21.Wolne wnioski i informacje.

22.Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rad...)

23.Zamknięcie obrad.