XXX Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-09-20, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie szczegółowych zasad po...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zaopiniowania utworzen...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane wykonywane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia dotacji cel...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sp...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2037.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

11.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminne Centrum Kultury planu finansowego za I półrocze 2021 r.

12.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania przez Gminną Bibliotekę Publiczną planu finansowego za I półrocze 2021 r.

13.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

14.Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

15.Pytania i wnioski radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Przyjęcie protokołu obrad XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rad...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji R...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXVII Sesji Ra...)

18.Zamknięcie obrad.