XXVII Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-06-25, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gródek w 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek wotum zaufania.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2020 r. i informacją o stanie mienia Gminy Gródek oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Gródek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gródek za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozd...)

7.Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek w sprawie wykonania budżetu Gminy Gródek za 2020 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gródek wniosku o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gródek absolutorium za 2020 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Głosowanie (uchwała w sprawie szczegółowych zasad po...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie przystąpienia do sporz...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania sołectwu Zubry części mienia należącego do gminy.

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania sołectwu Z...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (gm. Gródek)” Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia woli dofinan...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

17.Przedstawienie sprawozdania końcowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020.

18.Pytania i wnioski radnych.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Przyjęcie protokołu obrad XXVI Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXVI Sesji Rad...)

21.Zamknięcie obrad.