XXVI Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-04-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Kto jest za dodaniem do porządku obrad d...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego przez Gminne Centrum Kultury w Gródku oraz informacji o działalności tej instytucji w roku 2020.

5.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną w Gródku oraz informacji o działalności tej instytucji w roku 2020.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku w roku 2020.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wzoru wnios...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku

Głosowanie (uchwała w sprawie przekazania do Wojewód...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowanie (uchwała w sprawie zwolnienia Dyrektora S...)

15.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.

16.Rozpatrzenie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek na lata 2017-2020.

17.Pytania i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Przyjęcie protokołu obrad XXV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXV Sesji Rady...)

20.Zamknięcie obrad.