XXV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-03-30, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2019 -2022" za okres 2019-2020.

Głosowanie (uchwała sprawie przyjęcia Raportu z real...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie programu opieki nad zw...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie określenia wykazu kąpi...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Gródek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

12.Rozpatrzenie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gródek na lata 2020-2022 za 2020 rok.

13.Rozpatrzenie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 za 2020 rok.

14.Rozpatrzenie informacji z realizacji w latach 2016-2020 Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gródek na lata 2016-2024.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Głosowanie (uchwała w sprawie gminnego programu prze...)

16.Pytania i wnioski radnych.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rad...)

19.Zamknięcie obrad.