XXIV Sesja Rady Gminy Gródek

w dniu 2021-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Głosowanie (uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęci...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nie dłuższy niż 10 lat dla nieruchomości wydzierżawianych na cele rolnicze lub prowadzenie ogródka przydomowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ods...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gródek.

Głosowanie (uchwała w sprawie szczegółowego sposobu...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Piotra Rakowskiego a dotyczącej wezwania Rady Gminy Gródek do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Gródek z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Głosowanie (uchwała w sprawie petycji wniesionej prz...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.

Głosowanie (uchwała w sprawie planu dofinansowania f...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Głosowanie (uchwała w sprawie ustalenia stawek dotac...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych.

Głosowanie (uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek na 2021 r.

Głosowanie (uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

19.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gródek z działalności w 2020 r.

20.Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Gródek z działalności w 2020 r.

21.Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Gminy Gródek z działalności w 2020 r.

22.Pytania i wnioski radnych.

23.Wolne wnioski i informacje.

24.Przyjęcie protokołu obrad XXIII Sesji Rady Gminy Gródek.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad XXIII Sesji Ra...)

25.Zamknięcie obrad.